Privacyvoorwaarden Press Partners

Laatst gewijzigd op: 11 juni 2020

Algemeen
Press Partners BV (hierna: wij) respecteert de privacy van haar (potentiële) klanten, abonnees, websitebezoekers en app-gebruikers. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Press Partners BV, gevestigd op de Amalialaan 126H te 3743 KJ Baarn.

In deze privacyvoorwaarden vindt u informatie over hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens van de gebruikers van onze (mobiele) websites en andere diensten (beurzen, acties en prijsvragen). Ook vindt u in deze privacyvoorwaarden informatie waarom we deze gegevens verwerken en hoe u er controle over heeft.

Hoe informeren wij u over het verwerken van persoonsgegevens?
Als wij uw persoonsgegevens vragen, zullen wij u duidelijk informeren over het verwerken van uw persoonsgegevens en/of verwijzen naar deze privacyvoorwaarden. Als wij onze privacyvoorwaarden wezenlijk vernieuwen of uw gegevens verwerken voor nieuwe doeleinden, zullen wij u dit op een duidelijke en transparante manier laten weten. Wij maken tevens de oudere versies van de privacyvoorwaarden hier beschikbaar.

 Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Onder verwerken valt alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens. Afhankelijk van de gebruikte dienst kan het onder andere gaan om volgende categorieën van persoonlijke gegevens:


Soort gegevens Wat voor gegevens kunnen dit zijn? Voorbeelden van waarvoor we deze gegevens gebruiken
Gegevens over wie u bent Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht / aanspreking, geboortedatum / leeftijd, taalvoorkeur, alle voorkeuren of interesses die u kenbaar maakt via registratieformulieren, sociale media, acties, mobiele applicaties, wedstrijden, enz, antwoorden op vragen om feedback omtrent onze producten en/of diensten in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken · Om u een nieuwsbrief toe te sturen
· Om u een gewonnen prijs toe te sturen
· Om te verhuren aan derden (alleen geslacht, naam, adres en woonplaats)
· Om te verstrekken aan derden (alleen met uw uitdrukkelijke toestemming)
Bijzondere persoonsgegevens Gezondheidsgegevens · Om u een product te kunnen laten testen die past bij uw gezondheid
Chatopnamen, vastlegging e-mails Gesprekken die u met ons voert via chat of e-mails die u aan ons stuurt · Voor het verbeteren van onze dienstverlening
· Om u beter van dienst te kunnen zijn wanneer u contact met ons opneemt
Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze websites. Cookies, IP-adres, gegevens over uw apparaat waarmee uw onze websites bezoekt of apps gebruikt, hoe u op onze website bent gekomen · Om onze websites te kunnen gebruiken
· Voor het verbeteren van onze websites
· Voor het aanbieden van gerichte advertenties en banners
Locatiegegevens Gegevens waaruit blijkt waar u zich bevindt. Denk aan de GPS gegevens van uw telefoon als u een van onze apps gebruikt · Om u locatieafhankelijke informatie te tonen

Uw persoonsgegevens kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen, producten en diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Ook kunnen uw persoonsgegevens verrijkt of aangevuld worden met extra gegevens, die ofwel publiek beschikbaar zijn ofwel afkomstig van externe partners of dataleveranciers.

Waarom en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een nieuwsbrief toe te sturen
  Na het aanmelden voor een of meerdere van onze nieuwsbrieven, kunt u zich te allen tijde weer afmelden via de afmeldlink die u onderaan elke nieuwsbrief vindt.
  Als u zich aanmeldt voor de Gezondheidsnet nieuwsbrieven meldt u zich aan voor de volgende nieuwsbrieven:
  • Gezondheidsnet algemene nieuwsbrief
  • Gezondheidsnet voedingsnieuwsbrief
  • Gezondheidsnet evenementen nieuwsbrief
  • Gezondheidsnet Partner nieuwsbrief

Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij we een zo goed mogelijke afweging maken tussen uw en onze belangen.

 • Om gericht aanbiedingen te doen. Dit kunnen aanbiedingen zijn voor onze eigen abonnementen, diensten en producten, maar ook aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde derde partijen
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij we een zo goed mogelijke afweging maken tussen uw en onze belangen.
 • Om (direct) marketing te doen. Bijvoorbeeld om u te contacteren voor marketingdoeleinden en om u te informeren over (nieuwe) producten, diensten, wedstrijden, acties en aanbiedingen van Press Partners.
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij we een zo goed mogelijke afweging maken tussen uw en onze belangen.
 • Om gegevens uit te wisselen met zorgvuldig geselecteerde derde partijen (alleen uw alleen geslacht, naam, adres en woonplaats, andere gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming)
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij we een zo goed mogelijke afweging maken tussen uw en onze belangen.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens om een wettelijke verplichting na te komen.
 • Om, indien van toepassing, te factureren
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van het uitvoeren van een overeenkomst.
 • Om te informeren over een gewonnen prijs en u deze prijs toe te sturen
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming.
 • Om onze digitale diensten te kunnen onderhouden, optimaliseren en beveiligen
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij we een zo goed mogelijke afweging maken tussen uw en onze belangen.
 • Om fraude en/of misbruik van onze digitale platformen en toepassingen te bestrijden
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij we een zo goed mogelijke afweging maken tussen uw en onze belangen.
 • Om marktonderzoek en analyses te doen
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij we een zo goed mogelijke afweging maken tussen uw en onze belangen.
 • Om te kunnen reageren op vragen en verzoeken
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij we een zo goed mogelijke afweging maken tussen uw en onze belangen.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in onze privacyvoorwaarden. In dat geval zullen wij u, voordat wij uw gegevens gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, contacteren per e-mail of via de website om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen op onze privacyvoorwaarden, zodat we u de kans bieden uw toestemming hiervoor te weigeren.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van onze wettelijke verplichtingen is vereist. Voor alle persoonsgegevens hanteren we een bewaarbeleid, waarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren. Dit is in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met ons. Bijzondere persoonsgegevens worden na afloop van de dienst direct verwijderd.

Met wie wisselen wij persoonsgegevens uit?
Uw adresgegevens kunnen op basis van gerechtvaardigd belang worden versterkt aan zorgvuldig geselecteerde derde partijen, zoals charitatieve instellingen, postorderaars, uitgevers en andere commerciële instellingen. Deze derden gebruiken uw gegevens om u per post of telefoon aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten op uw interesse. Wilt u dit niet? Dan is het altijd mogelijk om u zich hiervoor uit te schrijven. Neem daarvoor contact met ons op.

Soms vragen wij u toestemming om bepaalde persoonsgegevens met een derde partij te delen, bijvoorbeeld voor het inschrijven van hun nieuwsbrief, voor het toesturen van een eenmalige aanbieding of voor het opslaan van cookies in uw browser. Alleen als u uw (ondubbelzinnige) toestemming geeft, delen wij uw opgegeven persoonsgegevens dan met deze derde partij.

Het kan zijn dat wij geanonimiseerde gegevens delen met derden. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet geïdentificeerd worden.

In sommige gevallen stellen wij uw persoonsgegevens zonder uw toestemming beschikbaar aan derden. Dit is alleen het geval bij rechtmatige verzoeken van bijvoorbeeld autoriteiten of gerechtelijke bevelen.

Verder kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons (en alleen in opdracht van ons) uw persoonsgegevens voor ons verwerken. Deze eerder beschreven persoonsgegevens worden door onze verwerkers nergens anders voor gebruikt dan de genoemde doelen.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan onze rechtsopvolgers, moederbedrijf en eventuele zusterbedrijven of dochters voor dezelfde doeleinden als zijn vermeld in deze privacyvoorwaarden.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen. Dit doen wij zodat deze gegevens beschermd zijn tegen onder meer verlies, onrechtmatige verwerking of vernietiging of beschadiging van deze persoonsgegevens. Als wij uw gegevens delen met onze verwerkers, dragen wij er zorg voor dat zij ook een passende beveiliging hanteren.

Wie is verantwoordelijk voor links naar derden?
In onze (digitale) uitgaven, op onze websites en in onze nieuwsbrieven kunt u verwijzingen naar andere websites dan die van ons vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die websites persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u de privacyvoorwaarden van de betreffende website lezen.

Welke privacyrechten heeft u?
Recht op informatie

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over welke persoonsgegevens wij van u gebruiken en met welk doel. Ook heeft u het recht op onze identiteit en contactgegevens. Verder heeft u het recht om te weten of wij uw gegevens aan andere organisaties verstrekken. Dit kunt u lezen in deze privacyvoorwaarden.

Recht op inzage
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt zonder opgaaf van reden vragen of wij persoonsgegevens van u hebben vastgelegd, en zo ja, welke.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om om rectificatie van uw persoonsgegevens te vragen als uw gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of op een andere manier in strijd met de wet worden gebruikt.

Recht op vergetelheid
U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens.

Recht op dataportabiliteit
Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die wij van u verwerken ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Recht van bezwaar
U heeft het recht om te vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Bijvoorbeeld voor direct marketing of bij bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Recht op beperking van verwerking
U kunt verzoeken om beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaar maken.

Recht op menselijke blik bij besluiten
Bij automatische besluitvorming heeft u het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan. Wij maken echter geen gebruik van automatische besluitvorming.

Privacyvragen of -klachten
Heeft u na het lezen van onze privacyvoorwaarden nog een vraag aan ons met betrekking tot uw privacy of wilt u een beroep doen op een van uw privacyrechten? Neem dan contact met ons op via een van de volgende manieren:

 • per mail: privacy@spn.nl
 • per post:
  Press Partners B.V.
  a.v. Klantenservice Privacy
  Postbus 262
  3740 AG Baarn

Wij behandelen uw vraag binnen een maand. Mochten wij hier onverhoopt langer de tijd voor nodig hebben, dan laten wij dit aan u weten.